Vendim Nr. 75, Datė 30.06.2018 pėr Auditimin e ushtruar nė Spitalin Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranė "Mbi Auditimin e Pėrputhshmėrisė dhe Rregullshmėrisė tė Veprimtarisė Ekonomiko-Financiare"

Auditimi është realizuar për veprimtarinë e këtij institucioni në periudhën 01.01.2016 deri më 31.12.2017. Auditimi u krye nga data 25.01.2018 deri më 13.04.2018.

 

Gjetjet

1. Nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm, me shkresën nr 1211/7, datë 16.05.2016 ka rezultuar se nuk janë zbatuar plotësisht të gjitha rekomandimet, ku nga 30 masa organizative të lëna për zbatim, janë zbatuar plotësisht 11, janë zbatuar pjesërisht 11 dhe janë në proces zbatimi 8.

2. Struktura organizative dhe organigrama e Spitalit Universitar "Shefqet Ndroqi" me protokoll nr. 3797 datë 14.07.2016 dhe struktura analitike me protokoll nr. 1208/1 datë 03.03.2017 janë miratuar vetëm nga Ministri i Shëndetësisë dhe jo edhe nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës. Gjithashtu, rregullorja për funksionimin e Spitalit Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë nr. 516/1 prot., datë 16.08.2016 është miratuar vetëm nga Drejtori por nuk është miratuar nga Ministri i Shëndetësisë dhe Ministri i Arsimit dhe Shkencës. Struktura ndihmëse e Komisionit Mjekësor Spitalor nuk ka përmbushur detyrimet për të cilat është krijuar si:“Hartimi i programeve të vitit pasardhës; programeve të punës së shërbimitmjekësor,hartimi i projekt-buxhetit, përcaktimi i strukturës organizative të shërbimeve mjekësore etj në kundërshtim me statutin e miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës me nr. 693/4 datë 28.08.2006 dhe nr. 5637 datë 28.08.2006, Kreu II, pika 4.3, në fuqi.

3. Nga SUSHN në projektbuxhetin e paraqitur për vitet 2016 dhe 2017, nuk janë plotësuar kërkesat shtesë mbi tavanet e miratuar, të argumentuar dhe të vlerësuar në vlerë monetare, dokument bazë për përfitim fondersh mbi tavanet e miratuar për institucionin përkatës dhe pjesë e diskutimeve të shifrave të projektbuxhetit, veprim që bie në kundërshtim me udhëzimet e miratuara të Ministrisë së Financave.

4. Për vitet 2016 dhe 2017 nga SUSHN nuk janë paraqitur raporte monitorimi në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në kundërshtim me ligjin për menaxhimin buxhetor në Republikën e Shqipërisë dhe ligjin për MFK. Këto raporte paraqiten cdo tre mujor, por nga SUSHN nuk janë paraqitur jo vetëm raportet progresive të monitorimit për vitet përkatëse por as raportet vjetore të monitorimit.

5. Nga auditimi mbi zbatimin e dispozitave ligjore për strukturën organizative, marrëdhëniet e punës dhe pagave janë konstatuar 9 raste të personave të punësuar rishtazi në vitin 2016, ku për procedurën e marrjes në punë nuk figuron miratimi i Ministrit në kundërshtim me UrdhrinNr. 506 datë 18.09.2013 të Ministrisë së Shëndetësisë, “Për ndalimin e procedurave tëmarrjes dhe largimit nga puna të punonjësve dhe dhënien me qira të ambienteve dhehapësirave, në institucionet shëndetësore” ku punësimi është kryer sipas urdhrave të brendshme. Në listë pagesat e Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi” ka mos përshtatje të mënyrës së llogaritjes së vjetërsisë nga një listë pagese në tjetrën edhe pse brenda të njëjtës periudhë një vjeçare, ka vonesa në raportimin e vjetërsisë për çdo punonjës në muajin përkatës në të cilin ai përmbush vitin. Nuk shënohen në mënyrë sistematike lëvizjet në librezën e punës, nuk bëhet përditësimi në kohë reale i vjetërsisë në punë. Nuk është bërë përditësimi i arsimimit dhe kualifikimit profesional i cili influencon nivelin e llogaritjes së pagës së grupit. I gjithë konfuzioni i krijuar në komponentët e pagës ka ndikuar në ndryshimin e niveleve të pagave duke sjellë diferenca pozitive dhe negative,veprime në kundërshtim me VKM nr. 1035 datë 27.11.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 555, datë 11.8.2011 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strukturës dhe të nivelevetë pagave të punonjësve me arsim të lartë në sistemin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Spitalin Ushtarak Qendror Universitar, në sistemin e Ministrisë së Mbrojtjes, të punonjësve të infermieristikës në sistemin e Ministrisë së Shëndetësisë e Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe për trajtimin e mjekëve në strukturat e forcave të armatosura”, i ndryshuar.

6. Amortizimi i aktiveve të trupëzuara për vitet 2016 dhe 2017 është llogaritur mbi vlerën e aktiveve në çelje të ushtrimi pra me gjendjen e aktiveve në fillim viti dhe jo në fund viti, duke përjashtuar nga amortizimi lëvizjen e aktiveve gjatë vitit (amortizimin e aktiveve të hyra nga momenti i hyrjes dhe amortizimin e aktiveve të dala apo të nxjerra jashtë përdorimit në momentin e daljes). Gjithashtu në SUSHN mungon mbajtja e një regjistri të Aktiveve me të gjitha cilësimetsipas pikës 30 të udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011”Për menaxhimin e aktiveve të njësisë nësektorin publik”, të ndryshuar. 

7. Nga auditimi i pasqyrave financiare për vitet 2016 dhe 2017 ka rezultuar se SUSHN ka një numër të konsiderueshëm të furnitorëve të kontraktuar për këto vite të rezultuar të pa likuiduar gjatë vitit dhe deri ne fund të vitit. Gjithashtu në shumën 54,384,311 lekë për "furnitorë të vitit 2016 përfshihen dhe shuma prej 6,156,534 lekë detyrime për borxhe të prapambetura para vitit 2013 dhe të pa çelura nga Ministria e Financave(të pa likuiduara deri në fund të vitit 2016) pavarësisht se këto borxhe kanë qenë të përfshira në listën e identifikuar të borxheve të vjetra, por të pa likuiduara pasi nga Ministria e Financave nuk janë çelur fonde.

8. Për të dy vitet e audituara komisionet e inventarizimit në asnjë rast nuk kanë mbajtur procesverbal me përgjegjësit e materiale, për të fiksuar numrin rendor të fletëhyrjes dhe fletëdaljes së fundit dhe për materialet e asgjësuara nuk është bëre fletë dalja nga përgjegjësi material e cila duhet ti bashkëlidhej praktikes për asgjësim, në mënyre qe te hiqen nga kartelat e magazinës kjo sasi dhe vlerë. 

9. Nga auditimi i 6 procedurave të prokurimit me objekt “Evadim i mbetjeve të rrezikshme spitalore”, me vlerë të lidhjes së kontratave 8,886,538 lekë, 3 procedurave të prokurimit me objekt “Blerje lëndë djegëse për ngrohje (pellet)” me vlerë të kontratave të lidhura në shumën 23,406,501 lekë dhe 5 procedurave të prokurimit me objekt “Marrje e dy kaldajaveme qira për ngrohje me lëndë djegëse-Pellet” me vlerë kontratash të lidhura në shumën 24,107,342 lekë për periudhën objekt auditimi është konstatuar se:

 • Në 1 rast, Argumentimi i fondit limit është kryer pas nxjerrjes së urdhrit të prokurimit dhe pas datës së zhvillimit të prokurimit në kundërshtim me nenin 9 të VKM nr. 914 datë29.12.2014 “Vlera limit e kontratës publike është shuma totale, pa TVSH, e llogaritur ngaautoriteti kontraktor përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit”.
 • Në 6 raste, në procedurat e negocimit pa botim paraprak të njoftimit të kontratës, nga autoriteti kontraktor nuk është argumentuar dhe dokumentuar arsyeja e përzgjedhjes së operatorëve ekonomikë të cilëve u është dërguar ftesa për negocim, në kundërshtim me VKMnr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 36, pika 4, ecila përcakton se:“Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të argumentojëdhe tëdokumentojë përzgjedhjen e kandidatëve që do të ftojë”.
 • Në 2 raste, në procedurat e negocimit pa botim paraprak të njoftimit të kontratës , shkaqet e pavarura janë të paargumentuara dhe institucioni nuk ndodhet në kushtet e nevojës ekstreme për ngjarje të paparashikuara në kundërshtim me nenin 33 të LPP, pika c ku rrethanat e përmendura për të justifikuar nevojën ekstreme nuk duhet të shkaktohen në asnjë rast nga veprimi ose mosveprimi i autoritetit kontraktor.”
 • Në 3 raste, në procedurat e marrjes me qira të kaldajave, nga Njësia e Prokurimit nëpërgatitjen e DT nuk është vepruar në përputhje me VKM nr. 914, 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 11.
 • Në 1 rast, për procedurën e mbetjeve spitalore prill 2017, anëtarët e komisionit të ngarkuar për shqyrtimin e ankesave nuk kanë kualifikimet e nevojshme për shqyrtimin e një ankesëreferuar VKM nr. 914 “Për prokurimin publik” neni 78.
 • Në 1 rast, për procedurën e mbetjeve spitalore prill 2017, s’kualifikimi i operatoritekonomik nga KVO e autoritetit kontraktor është kryer për kritere të pa qenë në dokumentet standarde të tenderit, veprime në kundërshtim me nenin 55, pika 2 të ligjit nr. 9643, datë20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
10. Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore në prokurimet e fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave, u konstatua se:
 • Për vitin 2016 janë realizuar 253 procedura prokurimi, nga të cilat 144 me procedurë me blerje me vlerë të vogël, si dhe për vitin 2017 janë realizuar 191 procedura në total, nga të cilat 83 me blerje me vlerë të vogël. Për vitin 2016 janë realizuar 320,000,000 lekë me TVSH, si dhe për vitin 2017 janë realizuar 312,493,098 lekë me TVSH. Nga 37 procedura me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës të zhvilluara nga AK për vitin 2016 dhe 2017 janë audituar rreth 31% e tyre. Duke u bazuar në analizën e riskut dhe tek vlera e kontratave, janë audituar rreth 40% e fondeve të SUSHN, si dhe 15 procedura prokurimi, duke përfshirë edhe zbatimin e kontratave si dhe 30 procedura prokurimi, duke përfshirë edhe zbatimin e kontratave.
 • Nuk janë kryer trajnime të stafit për prokurimin publik, në kundërshtim me VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 83/2,ndonëse nga AK janë bërë kërkesa të vazhdueshme drejtuar APP, por si institucion varësie nga Ministria e Shëndetësisë, nuk ka akses për trajnim.
 • Në të gjitha rastet e audituara, nuk konstatohet të jetë argumentuar dhe dokumentuarvendosja e kritereve për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 61, pika 2.
 • Në të gjitha rastet e audituara, nga njësia e prokurimit janë vendosur kritere në kundërshtimme Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 20 dhe neni 46.
 • Në 6 raste, kualifikimi, shpallja fitues e operatorëve ekonomik nga KVO, si dhe lidhja e kontratave, është kryer në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3.
 • Në 5 raste, zbatimi i kontratave për mallra, shërbime dhe punë, është kryer në kundërshtimme Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 60, pika 1.
 • Në 6 raste, në kundërshtim me nenin 68 të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në kushtet kur në raportin përmbledhësmungojnë të dhëna kryesore si, referenca e procedurës së prokurimit dhe përshkrimin e punëve/mallrave/shërbimeve, titullari i AK, bazuar në dispozitën e sipërcituar nënligjore, në kushtet e mungesës së elementëve thelbësorë të sipërpërmendur, nuk duhej të kishte bërë miratimin e këtij raporti përmbledhës.
 • Në të gjitha rastet, procedurat e përfunduara nuk ishin të inventarizuara dhe të arkivuara, në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”
11. Nga auditimi në SUSHN për procesin e dhënies me qira të ambienteve për vendosjen e antenës të A. sha ka rezultuar se, në kundërshtim me ligjin nr.10 469, datë 13.10.2011 “Për mbrojtjennga rrezatimet jo jonizuese”, neni 4c, operatori ekonomik A. sha, nuk ka dorëzuar Akt Miratimin nga Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet për çdo veprimtari me burime të rrezatimeve jo jonizuese, dokument i nevojshëm për kontratën e lidhur me SUSHN.
 
12. Nga ana SUSHN në zbatimin të kontratës nr. 566, datë 31.07.2015 së shërbimit me ushqim për pacientët dhe stafin mjekësor, nuk është kryer asnjë kontroll për të verifikuar specifikimet teknike dhe nuk janë kryer analiza për kontrollin e cilësisë së ushqimit, në kundërshtim me nenin 33 të saj dhe vendimin e KM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Gjithashtu nga komisioni i marrjes në dorëzim nuk janë përgatitur raporte për pasqyrimin e cilësisë së shërbimit bazuar në specifikimet teknike të kontratës
 
13. Nga auditimi i kontratës nr. 63/13 datë 23.08.2017 me objekt “ Lot 1- Blerje materiale tëbuta dhe veshmbathje”, ka rezultuar se nuk janë përgatitur raporte për pasqyrimin e cilësisë dhe kolaudimit të mallit, bazuar në specifikimet teknike, në kundërshtim me nenin 5pika 1 tësaj dhe vendimin e KM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, me përfundimin e kontratës. Gjithashtu në kundërshtim të nenit 4, pika 2 të kontratës“Kushtet e Pagesës”, nuk janë respektuar afatet e kryerjes së pagesës për shërbimin
 
14. Nga auditimi i zbatimit të kontratës Nr. 697/13 datë 31.03.2017 me objekt “ Shërbim dhe mirëmbajtje e aparaturave mjekësore (Mirëmbajtje CT Skaner dhe Mirëmbajtje Angiografi)”,ka rezultuar se nga AK (punonjësi për ndjekjen dhe zbatimin e kontratës) nuk ka marrë masa për respektimin e afateve të kryerjes së kontrollit periodik funksional të pajisjeve dhe aksesorëve përbërës nga operatori i kontraktuar.
 

Skedarė dhe informacione

Type Document Name Status

Metadata

Meta Value
Autor admin
Mirėmbajtės
Krijuar 2018-10-08 00:00:00.0
Ndryshuar 2018-10-08 00:00:00.0
Mbulesa gjeografike
Prejardhja
Institucion Kontrolli i Lartė i Shtetit
Mbulesa gjeografike
Fokus gjeografik
Kategori Shendetesi
Shpeshtėsia e pėrditėsimit
Licenca Creative Commons Attribution 4.0

Botuesi

Kontrolli i Lartė i Shtetit

Tė dhėnave gjithsej: 2

Licenca

Creative Commons Attribution 4.0

Shpėrndaje nė rrjetet shoqėrore

Gjithashtu nė formatet

Pėrmbajtja e kėtij grupi tė dhėnash mund tė tėrhiqet dhe nga ndėrfaqja e programuar (API) si JSON, XML dhe RDF