Kostimi i Shėrbimeve Spitalore

Konteksti i Problemit Social

Sistemi shëndetësor nuk mundëson akses të plotë për gjithë popullatën. Mungesa e protokolleve të përshtatshme të mjekimit reflektohet në mënyrë të drejtpërdrejtë në cilësinë e ulët të kujdesit shëndetësor parësor dhe rritjen e kostove financiare të këtyre shërbimeve. Gjithashtu dhe mungesa e akreditimit të spitaleve publike dhe jopublike, ka ndikuar në sigurimin e cilësisë së kujdesit shëndetësor, sipas standardeve të kërkuara. Hartimi dhe zbatimi rigoroz i protokolleve bashkëkohore të mjekimit duhet të jetë prioriteti kryesor i reformimit të kujdesit shëndetësor parësor. Protokollet e mjekimit dhe procedurat standarde të punës nuk ekzistojnë akoma zyrtarisht në spitalet rajonale dhe universitare, duke ndikuar ndjeshëm në keqpërdorimin dhe abuzimin me furnizimin dhe përdorimin me barna dhe materiale mjekësore.Shërbimet spitalore universitare duhet të kenë rol parësor edhe në udhëheqjen profesionale të shërbimeve spitalore në të gjithë vendin.

Subjektet nën Auditim

Subjekt i këtij auditimi janë institucionet shëndetësore, të cilat kanë ndikim të drejtpërdrejtë apo të tërthortë mbi kostimin e shërbimeve spitalore.

Vlerësimi i performancës do të bëhet për institucionet e mëposhtme: 

 • Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
 • Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.
 • Qendra Universitare “Nënë Tereza”, Tirane.
 • Spitali Rajonal Shkodër.
 • Spitali Rajonal Vlorë

Objektivi i Auditimit

Objektivat që lidhen me kostimin e shërbimeve spitalore janë:

 • Rritja e transparencës së shpenzimeve dhe procedurave.
 • Optimizimi i përdorimit të burimeve.
 • Hartimi dhe miratimi i protokolleve mjekësore. 
 • Zhvillimin dhe shtrirjen e projektit e-health.
 • Reduktimi i procedurave të panevojshme dhe të shumëfishta, për përfitimin e kujdesit shëndetësor.
 • Uljen e barrës administrative për shërbimet mbështetëse. 
 • Ndryshimet e domosdoshme strukturore, si në drejtimin e organizimit të burimeve njerëzore, por dhe për spitalet me koeficient të ulët shfrytëzim shtratit.
 • Implementimi i modelit DRG.

Me synimin që institucionet shëndetësore të rrisin efektivitetin e tyre në drejtim të arritjes së objektivave dhe realizimit të misionit, që financimi i shëndetësisë të bëhet mbi vlerësimin e kostove të bazuar nga vlerësimi mbi diagnozë, me anë të protokolleve klinike dhe të mjekimit, grupi i auditimit synon të auditojë performancën, e institucioneve të sistemit shëndetësor. Në këtë mënyrë, objektivi i këtij auditimi do të jetë: Analizimi i kostimit të shërbimit spitalor dhe gjenerimi i rekomandimeve për optimizimin eficient të kostifikimit. 

Konkluzionet

 • Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Socialenë bashkëpunim me FSDKSH, QKCSA-ISH dhe QSUT duhet të hartoj/rinovoj Protokollet dhe udhëzuesit klinik për institucionet shëndetësore.
 • Financimi i shërbimeve spitalore të bëhet mbi bazën e përcaktimit të kostove sipas modelit DRG, klasifikimit me te fundit ndërkombëtar ICD-10 te sëmundjeve dhe protokolleve/ udhëzuesve klinik te miratuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
 • Institucionet shëndetësore të garantojnë cilësinë e shërbimeve shëndetësore sipas standardeve te miratuara nga Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet procesit te akreditimit.
 • FSDKSH të aplikojë procedurën e prokurimeve publike për përfituesit e institucioneve shëndetësore jo publik për paketat shëndetësore që ajo financon.
 • Institucionet publike përgjegjëse për kontrollin e paketave shëndetësore te realizojnë dhe vlerësimin cilësor te tyre sipas parametrave klinik te përcaktuara ne protokollet klinike.
 • Përcaktimi i marzhit të fitimit për paketat shëndetësore nga këshilli teknik i FSDKSH të bëhet sipas përcaktimeve ligjore në fuqi.
 • Rritja e shkallës së autonomisë për spitalet dhe ndryshimi i formës së menaxhimit të tyre për t’ju përshtatur ndryshimeve të parashikuara në ligjin e sigurimeve të kujdesit shëndetësor dhe zhvillimeve të shëndetësisë.
 • Sistemet informatike pjesë e shëndetësisë elektronike përveç avantazheve në aspektin klinik, të ndikojnë në rritjen e transparencës, zvogëlimin e korrupsionit, zvogëlimin e barrës administrative, zvogëlimin e kostove shtesë dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve të kujdesit shëndetësor.
 • FSDKSH të planifikoj një sistem informatik të unifikuar për vlerësimin e kostove spitalore për te reflektuar zhvillimet e fundit të shëndetësisë dhe mundësinë e suportimit të Protokolleve Klinike sipas klasifikimit ICD-10 dhe modelit DRG.
 • Sistemet informatike produkte të FSDKSH, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Socialedhe Institucioneve Shëndetësore të jenë të unifikuar në gjenerimin e raporteve sipas formatit të kërkuar të regjistrit elektronik dhe kërkesave të blerësit unik të shërbimeve FSDKSH.

Metadata

Meta Value
Autor admin
Mirėmbajtės
Krijuar 2018-10-08 00:00:00.0
Ndryshuar 2018-10-08 00:00:00.0
Mbulesa gjeografike
Prejardhja
Institucion Kontrolli i Lartė i Shtetit
Mbulesa gjeografike
Fokus gjeografik
Kategori Shendetesi
Shpeshtėsia e pėrditėsimit
Licenca Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence 1.0

Botuesi

Kontrolli i Lartė i Shtetit

Tė dhėnave gjithsej: 2

Licenca

Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence 1.0

Shpėrndaje nė rrjetet shoqėrore

Gjithashtu nė formatet

Pėrmbajtja e kėtij grupi tė dhėnash mund tė tėrhiqet dhe nga ndėrfaqja e programuar (API) si JSON, XML dhe RDF